Εφαρμογές των wiki στην εκπαιδευση

Τι εφαρμογή μπορεί να έχει ένα wiki στην εκπαίδευση;

1. Με τα wiki μια ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να κατασκευάσει ένα δικτυακό τόπο στον οποίο καταγράφονται οι δυσκολίες στη διεξαγωγή ενός μαθήματος, οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, οι διδακτικοί χειρισμοί για την άρση τους.
2. Με τα wiki μια ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να συλλέξει παντοειδές διδακτικό υλικό (ασκήσεις, προβλήματα, εικόνες, animation, video, σχέδια μαθήματος, θέματα κλπ) που να εμπλουτίζεται και να αναθεωρείται συνεχώς από τα μέλη της.
3. Με τα wiki ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μια ιστοσελίδα του μαθήματός του που να περιέχει σημειώσεις, πρόσθετες πηγές αλλά και ερωτήματα και ασκήσεις προς τους μαθητές του, οι οποίοι ανταποκρίνονται απαντώντας στον ίδιο τον χώρο που η ιστοσελίδα παρέχει.
4. Με τα wiki μπορούν οι μαθητές μιας τάξης να καταγράψουν τα διαδοχικά βήματα ενός πειράματος που εκτέλεσαν, να παραθέσουν φωτογραφίες, video, που τράβηξαν, πίνακες με στοιχεία που επεξεργάστηκαν, συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.α.
5. Με τα wiki μπορούν οι μαθητές μιας τάξης να οργανώσουν την εργασία τους σε μια έρευνα που τους ανατέθηκε και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά της, στο δίκτυο.
6. Με τα wiki μπορούν οι μαθητές μιας τάξης να καταγράψουν και να αναρτήσουν τις εντυπώσεις τους από μια σχολική επίσκεψη στο πεδίο, σε κάποιο ερευνητικό κέντρο, σε ένα μουσείο κλπ.

flickr:217659220
flickr:2497683746

page tags: εφαρμογές

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License