ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ
(Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ, Π. ΒΑΜΒΑΚΑ, Σ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ)

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
Μάθημα: Εξουδετέρωση
Γενική ενότητα: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ
Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες

Κεντρική ιδέα:
Στο σενάριο μελετάται η αντίδραση εξουδετέρωσης μεταξύ ενός οξέος και μίας βάσης, η ερμηνεία της με βάση τη θεωρία της διάστασης του Arhenius και οι εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή.
Συνδυάζονται το πείραμα επίδειξης, η μετωπική εργαστηριακή δραστηριότητα σε μικροκλίμακα (microscale chemistry ή small scale chemistry), που διασφαλίζει την οπτική επιβεβαίωση με την αλλαγή χρώματος, αλλά καταναλώνει πολύ μικρότερες ποσότητες αντιδραστηρίων αποτελώντας έτσι περισσότερο οικολογική προσέγγιση και ελαττώνει τις πιθανότητες τραυματισμών από αντιδραστήρια και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου VLab του εκπαιδευτικού λογισμικού IrYdium οι μαθητές θα μπορέσουν να χειριστούν διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων, που σε πραγματικές συνθήκες θα ενείχε κινδύνους τραυματισμών, με απόλυτη ασφάλεια και επιπλέον θα τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τη σταδιακή πρόδο της αντίδρασης εξουδετέρωσης μετρώντας την ακριβή τιμή του ΡΗ, που σε πραγματικές συνθήκες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί από όλους τους μαθητές με χρήση πεχαμέτρου.
Τον φάκελο με το πλήρες σενάριο (Neutralization.zip) θα βρείτε στο μενού files στο κάτω μέρος της σελίδας και στο esnips στη διεύθυνση http://www.esnips.com/web/harissiadischemCgym

Εικόνα3.jpg

Σενάριο μαθήματος στη Χημεία Α’ Λυκείου
Συγγραφή: lelman
Θεματική ενότητα: Περιεκτικότητα - Συγκέντρωση διαλύματος - Αραίωση
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Επιλογή του μαθήματος
Η επιστημονική γνώση δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό αλλά να συνδέεται με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και με την καθημερινότητα του μαθητή. Μόνο έτσι είναι δυνατή η κινητοποίηση της πλειοψηφίας των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. Όταν η γνώση αποκτά νόημα γίνεται όχημα προς την Ιθάκη, ελκυστική, μόνιμη και εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση της καθημερινότητας του ατόμου.
Τι ποιο καθημερινό στη ζωή και κάθε εργαστήριο όποιας ειδικότητας από τα διαλύματα και τον τρόπο μέτρησης τους.

Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα εφαρμόζοντας το τρίπτυχο
πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη προετοιμασία- σχεδίαση των διαδικασιών που απαιτούνται.
Η χρήση πολλαπλών εργαλείων των Τ.Π.Ε είναι επιβεβλημένη για την υπέρβαση των εμποδίων όπως η ανυπαρξία άμεσου αισθητηρίου ερεθίσματος, η έλλειψη εποπτείας και οι δυσκολίες εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων στις σημερινές συνθήκες στα σχολεία.
Η παραδοσιακή προσέγγιση της ενότητας έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν οι δυσκολίες προσέγγισης των μαθητών προς τα διαλύματα και του τρόπου υπολογισμού της περιεκτικότητας και της συγκέντρωσης τους και γενικότερα προς την Χημεία.
Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση των μαθητών με πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την ομάδα και προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη συγκρότηση υπόθεσης, ελέγχου της υπόθεσης και γενίκευσης
Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη Χημεία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους:

Στη διεύθυνση e-snip που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε
1.power point εφαρμογής του σεναρίου
2.φύλλα εργασίας του σεναρίου
3.οδηγίες χρήσης του power point.
http://www.esnips.com/doc/525c8095-865f-402b-8f57-622db799d2a0/%CE%A3%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F-%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5

flickr:2291290797

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Βοηθητικό POWER POINT για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας :
Ειδική άμυνα του οργανισμού
Δημιουργός: lelman
[http://esnips.com/doc/9268ac90-c6f6-4580-a2eb-4ccdf3ddb6e7/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3]

ΧΗΜΕΙΑ
Συγγραφέας: Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος
Τα αρχεία για την επιμόρφωση και άλλο υλικό μπορείτε να τα κατεβάσετε από:
http://npapadim.blogspot.com/

flickr:2291290861

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Συγγραφέας: Πλατανιστιώτη Σοφία εκπαιδευτικός
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σενάριο αναφερόμενο στην
ΕΝΟΤΗΤΑ : Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους
Κεφ. 2.2. Οργανισμοί και λειτουργίες του οικοσυστήματος
Ο φάκελος του σεναρίου βρίσκεται στα Files της ιστοσελίδας που βρίσκεστε

atm.pollution1.bmp

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Συγγραφέας: ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑ
επιμορφούμενη β' επιπέδου στο ΚΣΕ Ελευσίνας
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' Λυκείου
Σενάριο αναφερόμενο στην Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ο φάκελος του σεναρίου βρίσκεται στη διεύθυνση e-snip που ακολουθεί
http://www.esnips.com/doc/8304a0d1-908f-4ca6-aa8b-a84d1e5b7d84/%CE%91%CE%A4%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A1%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%91

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License