ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί θα βρείτε σενάρια διδακτικής για διάφορες θεματικές ενότητες της Φυσικής
Εαν επιλέξετε και την παροχή Files στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρείτε αρχεία που αναφέρονται σε σενάρια Φυσικής.

flickr:2636616196

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 2 ΝΟΜΟ NEWTON (Μανώλης Μπενάκης)
Τίτλος διδακτικού σεναρίου :
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 2 ΝΟΜΟΥ NEWTON
Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική
Τάξη : Α΄ Λυκείου
Μάθημα : 2ος Νόμος του Newton
Προβλεπόμενος χρόνος : 2 Ώρες
Περιέχει 3 Φύλλα εργασίας και Φύλλο Αξιολόγησης
[http://www.esnips.com/doc/c18107bd-adcc-43ad-bfe4-8fe496548460/2-Newton-Law-Senario]

flickr:2636616184

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (Σπύρος Χαρισιάδης)
Τίτλος διδακτικού σεναρίου:
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική
Τάξη: Α΄ Λυκείου
Μάθημα: Νόμος της τριβής
Γενική ενότητα: Δυναμική στο επίπεδο
Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες

Κεντρική ιδέα:
Στο σενάριο μελετώνται η στατική τριβή και η τριβή ολίσθησης. Θεωρείται σημα-ντική ενότητα του ΑΠΣ, γιατί αφενός η τριβή είναι μία πολύ συνηθισμένη δύναμη με πολλές πρακτικές εφαρμογές και αφετέρου με τη διδακτική της προσέγγιση δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία ανάκλησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικών με την κίνηση και τους νόμους του Νεύτωνα που διδάχτηκαν λίγο νωρίτερα. Ασκώντας μία δύναμη μεταβαλλόμενου μέτρου, οι μαθητές διαπιστώνουν την ύπαρξη στατικής τριβής και στη συνέχεια μόλις αρχίσει η κίνηση και τριβής ολίσθησης, υπολογίζουν τα μέτρα τους και διερευνούν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται.
Η χρήση του συστήματος συγχρονικής λήψης - απεικόνισης MultiLog Data Logger που διαθέτουν τα σχολικά εργαστήρια πλεονεκτεί έναντι της κλασσικής προσέγγισης, που χρησιμοποιείται και από το σχολικό βιβλίο, γιατί με την απεικόνιση της πειραματικής καμπύλης θέσης – χρόνου ταυτόχρονα με αυτήν δύναμης – χρόνου μπορεί να πιστοποιηθεί ότι η κίνηση του σώματος γίνεται με σταθερή ταχύτητα, οπότε η σταθερή δύναμη που ασκούμε είναι ίση με την τριβή ολίσθησης, δυνατότητα που δεν είναι εφικτή με τη συμβατική διάταξη με το δυναμόμετρο.
Τέλος η μοντελοποίηση μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics επιτρέπει τη σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τη θεωρία, αλλά καθιστά ευκολότερη και ουσιαστικότερη τη μελέτη των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η τριβή, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάρτηση του μέτρου της τριβής από την κάθετη δύναμη (και όχι το βάρος) δυνατότητα που δεν είναι εφικτή με τη συμβατική διάταξη με το δυναμόμετρο.
Το σενάριο είναι συμβατό με τους στόχους του μαθήματος της Φυσικής Ενιαίου Λυκείου.

Ο πλήρης φάκελος με το σενάριο (Friction.zip) υπάρχει στο μενού files στο κάτω μέρος της σελίδας, αλλά και στο esnips στη διεύθυνση:[http://www.esnips.com/web/harissiadisphysALyk]

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ INTERACTIVE PHYSICS
ΤΙΤΛΟΣ Μελέτη κίνησης φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
Συγγραφέας: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΤΖΑΜΠΟΥ ΠΕ 0401
Επιμορφούμενη ΚΣΕ Ελευσίνας
Το σενάριο βρίσκεται στα files της ιστοσελίδας στο κάτω μέρος της

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License